Jste připraveni na povinnosti dle zákona o distribuci pojištění a zajištění?

818

Nový zákon upravuje pro samostatné pojišťovací zprostředkovatele hned několik povinností, a to zejména v nastavení procesů a postupů. Vše bylo třeba promítnout do interních předpisů (směrnic) a nastavit proces dodržování.

Je třeba připravit zaměstnance a nastavit proces a postup tak, aby pro vázané zástupce byl co nejsrozumitelnější a nejpřijatelnější.

Patří sem zejména promítnutí nových postupů pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů dle § 48.

§ 48 odst. 1 písm. a) ZoDP – pravidla kontroly svých pracovníků – je nutné zavést kontrolní činnost vázaných zástupců a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání a kontrolu provozování činnosti.
§ 48 odst. 1 písm. b) ZoDP – pravidla odměňování – zavést postup a pravidla v odměňování vázaných zástupců a jejich pracovníků, a to zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmíme finančně motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka.
§ 48 odst. 1 písm. c) ZoDP – postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů – je třeba zavést organizační strukturu tak, aby nedocházelo k nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití a zajistit v rámci systému vnitřní kontroly průběžnou kontrolu osob vázaných zástupců.
§ 48 odst. 1 písm. d) ZoDP – systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stížností – nastavit proces vyřizování stížností, který efektivně chrání zájmy klienta a zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci stížností.
§ 48 odst. 1 písm. e) ZoDP – nastavit účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění (whistleblowing) – prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu (oddělení) je třeba nastavit proces nahlašování tak, aby chránil především anonymitu klienta.

Obecně je nutné říci, že střet zájmu nelze ve 100 % případech odvrátit, avšak je nutné jej identifikovat a vždy upřednostnit zájmy klienta před zájmy vlastními.

Anna Jombíková, Compliance manager